توضیحات

این تابع این امکان را می‌دهد تا قسمتی رشته مورد نظر را جدا کنیم.

دستور

تابع  SUBSTR  به صورت زیر نوشته می‌شود:

SUBSTR( string, start_position [, length ] )

.
string1: رشته مورد نظر.
start_position: مکان شروع جدا کردن را نشان می‌دهد.
Length: طول رشته‌ای که می‌خواهیم جدا کنیم.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع SUBSTR را مشاهده می‌کنیم:

SUBSTR('This is a test', 6, 2)
Result: 'is'

SUBSTR('This is a test', 6)
Result: 'is a test'

SUBSTR('TechOnTheNet', 1, 4)
Result: 'Tech'

SUBSTR('TechOnTheNet', -3, 3)
Result: 'Net'

SUBSTR('TechOnTheNet', -6, 3)
Result: 'The'

SUBSTR('TechOnTheNet', -8, 2)
Result: 'On'