توضیحات

این تابع مقدار رادیکال عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع SQRT به صورت زیر نوشته می‌شود:

SQRT( n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع SQRT را مشاهده می‌کنیم:

SQRT(9)
Result: 3

SQRT(37)
Result: 6.08276253029822

SQRT(5.617)
Result: 2.37002109695251