توضیحات

این تابع سینوس هزلولی عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع SINH به صورت زیر نوشته می‌شود:

SINH( n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع SINH را مشاهده می‌کنیم:

SINH(3)
Result: 10.0178749274099

SINH(5.2)
Result: 90.6333626553652

SINH(-5.2)
Result: -90.6333626553652