توضیحات

این تابع علامت عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع SIGN به صورت زیر نوشته می‌شود:

SIGN( number )

.

اگر عدد > 0 باشد خروجی -1
اگر عدد < 0 باشد خروجی 1
اگر عدد = 0 باشد خروجی 0


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع SIGN را مشاهده می‌کنیم:

SIGN(-23)
Result: -1

SIGN(-0.001)
Result: -1

SIGN(0)
Result: 0

SIGN(0.001)
Result: 1

SIGN(23)
Result: 1

SIGN(23.601)
Result: 1