توضیحات

در ابتدا یک permanent tablespace می‌سازیم، پس آن را به عنوان Default دیتابیس اوراکل خود قرار می‌دهیم.

دستور

دستور create table در pl/sql به برای اضافه کردن ستون در جدول به کار می‌رود:

SELECT PROPERTY_VALUE
FROM DATABASE_PROPERTIES
WHERE PROPERTY_NAME = 'DEFAULT_PERMANENT_TABLESPACE';