توضیحات

این دستور این اجازه را می‌دهد تا رکوردی که cursor بر روی آن قرار داد lock شود و لزوما نباید تغییری داد بر روی این رکورد و این lock زمانی برطرف می‌شود که commit یا rollback اتفاق بیافتد.

دستور

دستور select for update:

CURSOR cursor_name
IS
   select_statement
   FOR UPDATE [OF column_list] [NOWAIT];

 

.


مثال

مثالی از دستور Select for update:

CURSOR c1
IS
  SELECT course_number, instructor
  FROM courses_tbl
  FOR UPDATE OF instructor;