توضیحات

این تابع سمت راست یک رشته را به مجموعه‌ای از کاراکترها متصل می‌کند.

دستور

تابع RPAD به صورت زیر نوشته می‌شود:

RPAD( string1, padded_length [, pad_string] )

string1: رشته مورد نظر.
padded_length: طول رشته خروجی.
pad_string: گزینه‌ای اختیاری است، رشته‌ای است که به سمت راست STRING1 متصل می‌شود.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع RPAD را مشاهده می‌کنیم:

RPAD('tech', 7)
Result: 'tech   '

RPAD('tech', 2)
Result: 'te'

RPAD('tech', 8, '0')
Result: 'tech0000'

RPAD('tech on the net', 15, 'z')
Result: 'tech on the net'

RPAD('tech on the net', 16, 'z')
Result: 'tech on the netz'