توضیحات

این تابع تاریخ مورد نظر را رند می‌کند.

دستور

تابع ROUND به صورت زیر نوشته می‌شود:

ROUND( date [, format] )

Format: نشان دهنده نوع رند کردن تاریخ است که انواع آن در جدول زیر آمده است.

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع ROUND را مشاهده می‌کنیم:

ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'YEAR')
Result: '01-JAN-04'

ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'Q')
Result: '01-OCT-03'

ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'MONTH')
Result: '01-SEP-03'

ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'DDD')
Result: '22-AUG-03'

ROUND(TO_DATE ('22-AUG-03'),'DAY')
Result: '24-AUG-03'