توضیحات

دستور rollback برای از بین بردن تمام تغییرات به کار می‌رود.

دستور

دستور Rollback به صورت زیر نوشته می‌شود:

 

ROLLBACK [ WORK ] [ TO [SAVEPOINT] savepoint_name  | FORCE 'string' ];

.

WORK: گزینه‌ای اختیاری است، دستور Rollback با work و بدون آن یک نتیجه را می‌دهد.
TO SAVEPOINT savepoint_name: گزینه‌ای اختیاری است، با قرار دادن این گزینه تمام تغییرات تا جایی که Save_point قرار داد از بین می‌رود.
FORCE: گزینه‌ای اختیاری است، که اجبار به Rollback کردن می‌کند در هر شرایطی.

 

 


مثال

مثال‌هایی از دستور Rollback را مشاهده می‌کنیم:

ROLLBACK;
ROLLBACK WORK;
ROLLBACK TO SAVEPOINT savepoint1;