توضیحات

این تابع باقیمانده m به n را بر می‌گرداند.

دستور

تابع REMINDER به صورت زیر نوشته می‌شود:

REMAINDER( m, n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع REMINDER را مشاهده می‌کنیم:

REMAINDER(15, 6)
Result: 3

REMAINDER(15, 5)
Result: 0

REMAINDER(15, 4)
Result: -1

REMAINDER(11.6, 2)
Result: -0.4

REMAINDER(11.6, 2.1)
Result: -1

REMAINDER(-15, 4)
Result: 1