توضیحات

این تابع  این امکان را می‌دهد تا یک‌سری کاراکتر را در رشته‌ای جاگزین مجموعه‌ای از کاراکترها کرد.

دستور

تابع REGEXP_REPLACE به صورت زیر نوشته می‌شود:


REGEXP_REPLACE( string, pattern [, replacement_string [, start_position [, nth_appearance [, match_parameter ] ] ] ] )

.

PATTERN: الگویی را برای تطبیق دادن ارائه می‌دهد.

انواع علامت‌ها1

start_position: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده جایی است که جست‌وجو از آن‌جا آغاز می‌شود.
nth_appearance: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده این است که خروجی چندمین تکرار الگو باشد.
replacement_string: گزینه‌ای اختیاری است، رشته‌ای که قرار است جایگزین شود.
match_parameter: گزینه‌ای اختیاری است، امکان تغییر رفتار تابع را می‌دهد.

انواع علامت‌ها2

مثال

مثالی از خروجی تابع REGEXP_REPLACE را مشاهده می‌کنیم:

SELECT REGEXP_REPLACE ('TechOnTheNet is a great resource', '^(\S*)', 'CheckYourMath')
FROM dual;

Result: 'CheckYourMath is a great resource'

SELECT REGEXP_REPLACE ('2, 5, and 10 are numbers in this example', '\d', '#')
FROM dual;

Result: '#, #, and ## are numbers in this example'

SELECT REGEXP_REPLACE ('2, 5, and 10 are numbers in this example', '(\d)(\d)', '#')
FROM dual;

Result: '2, 5, and # are numbers in this example'

SELECT REGEXP_REPLACE (address, '(\d)(\d)', 'TBD')
FROM contacts;

SELECT REGEXP_REPLACE ('Anderson', 'a|e|i|o|u', 'G')
FROM dual;

Result: 'AndGrsGn'

SELECT REGEXP_REPLACE ('Anderson', 'a|e|i|o|u', 'G', 1, 0, 'i')
FROM dual;

Result: 'GndGrsGn'