توضیحات

این تابع تعداد دفعاتی که یک الگو در رشته مورد نظر تکرار شده است را بر می‌گرداند.

دستور

تابع REGEXP_COUNT به صورت زیر نوشته می‌شود:

REGEXP_COUNT( string, pattern [, start_position [, atch_parameter ] ] )

PATTERN: الگویی را برای تطبیق دادن ارائه می‌دهد.

انواع علامت‌ها1

start_position: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده جایی است که جست‌وجو از آن‌جا آغاز می‌شود.
match_parameter: گزینه‌ای اختیاری است، امکان تغییر رفتار تابع را می‌دهد.

انواع علامت‌ها2

.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع REGEXP_COUNT را مشاهده می‌کنیم:

SELECT REGEXP_COUNT ('TechOnTheNet is a great resource', 't')
FROM dual;

Result: 2

SELECT REGEXP_COUNT ('TechOnTheNet is a great resource', 't', 1, 'i')
FROM dual;

Result: 4

SELECT REGEXP_COUNT (last_name, 't', 1, 'i') AS total
FROM contacts;

SELECT REGEXP_COUNT ('The example shows how to use the REGEXP_COUNT function', 'the', 1, 'i')
FROM dual;

Result: 2

SELECT REGEXP_COUNT ('The example shows how to use the REGEXP_COUNT function', 'the', 4, 'i')
FROM dual;

Result: 1

SELECT REGEXP_COUNT ('Anderson', 'a|e|i|o|u')
FROM dual;

Result: 2