توضیحات

این تابع مقدار عددی را به هزادسیمال آن تبدیل می‌کند.

دستور

تابع RAWTOHEX به صورت زیر نوشته می‌شود:

RAWTOHEX( raw )

.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع RAWTOHEX را مشاهده می‌کنیم:

DECLARE
a varchar2(8);

BEGIN

   a := rawtohex('AB');
   dbms_output.put_line(a);

   SELECT RAWTOHEX('AB') INTO a FROM dual;

   dbms_output.put_line(a);

END;

AB
4142