توضیحات

این تابع مقدار m به توان n را بر می‌گرداند.

دستور

تابع power به صورت زیر نوشته می‌شود:

POWER( m, n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع POWER را مشاهده می‌کنیم:

POWER(3, 2)
Result: 9

POWER(5, 3)
Result: 125

POWER(-5, 3)
Result: -125

POWER(6.2, 3)
Result: 238.328

POWER(6.2, 3.5)
Result: 593.431934277892