توضیحات

Variableها به ما این اجازه را می‌دهند که داده‌هایی را به صورت موقت در حین اجرای برنامه ذخیره کنیم.
جدول مربوط به Oracle System Tables