توضیحات

بعد از این‌که cursor را تعریف کردیم قدم بعدی باز کردن آن است.

دستور

با دستور زیر می‌توان یک cursor را باز کرد:

OPEN cursor_name;

.


مثال

مثالی از استفاده از cursor:

OPEN c1;