توضیحات

این تابع این امکان را می‌دهد تا در صورت null بودن یک مقدار با مقداری دیگر جایگزین شود.

دستور

تابع NVL به صورت زیر نوشته می‌شود:

NVL( string1, replace_with )

.
.


مثال

مثالی از خروجی تابع NVL را مشاهده می‌کنیم:

SELECT NVL(supplier_city, 'n/a')
FROM suppliers;
SELECT supplier_id,
NVL(supplier_desc, supplier_name)
FROM suppliers;