توضیحات

این تابع اگر مقدار اول و دوم برابر باشند خروجی را null می‌کند در غیر این صورت خروجی مقدار اول می‌شود.

دستور

تابع NULLIFF به صورت زیر نوشته می‌شود:

NULLIF( expr1, expr2 )

.


مثال

مثالی از تابع NULLIF را مشاهده می‌کنیم:

NULLIF(12, 12)
Result: NULL

NULLIF(12, 13)
Result: 12

NULLIF('apples', 'apples')
Result: NULL

NULLIF('apples', 'oranges')
Result: 'apples'

NULLIF(NULL, 12)
Result: ORA-00932 error   (because expr1 can not be the literal NULL)