توضیحات

این تابع اولین تاریخ روز مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع NEXT_DAY به صورت زیر نوشته می‌شود:

NEXT_DAY( date, weekday )

weekday: نام روز مورد نظر از هفته

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع NEXT_DAY را مشاهده می‌کنیم:

NEXT_DAY('01-Aug-03', 'TUESDAY')
Result: '05-Aug-03'

NEXT_DAY('06-Aug-03', 'WEDNESDAY')
Result: '13-Aug-03'

NEXT_DAY('06-Aug-03', 'SUNDAY')
Result: '10-Aug-03'