توضیحات

این تابع برای جایگزین کردن یک مقدار BINARY_FLOAT و یا BINARY_DOUBLE به کار می‌رود.

دستور

تابع NANVL به صورت زیر نوشته می‌شود:

NANVL( value, replace_with )

.


مثال

مثالی از تابع NANVL را مشاهده می‌کنیم:

select NANVL(binary1, 0)
from test_table;
select NANVL(binary1, NULL)
from test_table;