توضیحات

این تابع مقدار باقی‌مانده تقسیم دو عدد را بر می‌گرداند.

دستور

تابع MOD به صورت زیر نوشته می‌شود:

MOD( m, n )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع MOD را مشاهده می‌کنیم:

MOD(15, 4)
Result: 3

MOD(15, 0)
Result: 15

MOD(11.6, 2)
Result: 1.6

MOD(11.6, 2.1)
Result: 1.1

MOD(-15, 4)
Result: -3

MOD(-15, 0)
Result: -15