توضیحات

دستور minus تمام رکوردها از Select اول را که در select دوم نیستند برمی‌گرداند.

شکل دستور minus

دستور

دستور minus در pl/sql به این شکل است:

SELECT expression1, expression2, ... expression_n
FROM tables
[WHERE conditions]
MINUS
SELECT expression1, expression2, ... expression_n
FROM tables
[WHERE conditions];
پارامترهای دستور

Expressions: ستون یا محاسباتی است که انتظار داریم بازیابی شود. اگر از * استفاده کنیم تمام ستون‌های جدول را می‌آورد.
Tables: جدولی است که شما انتظار دارید داده‌ها از آن بازیابی شود.
WHERE conditions: شرط اختیاری است. شرطی است که باید رکوردها موقع بازیابی آن را رعایت کنند.

 

 


مثال

مثالی از دستور Minus

SELECT supplier_id
FROM suppliers
MINUS
SELECT supplier_id
FROM orders;