توضیحات

این تابع مقدار مینیمم لیست را بر می‌گرداند.

دستور

تابع MIN به صورت زیر نوشته می‌شود:

SELECT MIN(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع MIN را مشاهده می‌کنیم:

SELECT MIN(salary) AS "Lowest Salary"
FROM employees;

SELECT department, MIN(salary) AS "Lowest salary"
FROM employees
GROUP BY department;