توضیحات

این تابع مقدار میانه لیست را بر می‌گرداند.

دستور

تابع MEDIAN به صورت زیر نوشته می‌شود:

MEDIAN( expression ) [ OVER ( query partition clause ) ]

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع MEDIAN را مشاهده می‌کنیم:

select MEDIAN(salary)
from employees
where department = 'Marketing';