توضیحات

این تابع رشته مورد نظر را به سمت چپ تعداد مشخصی کاراکتر متصل می‌کند.

دستور

تابع LPAD به صورت زیر نوشته می‌شود:

LPAD( string1, padded_length [, pad_string] )

.
String1: رشته‌ای که می‌خواهیم به سمت چپ متصل شود.
padded_length: طول رشته‌ای که می‌خواهیم در قسمت خروجی داشته باشیم.
pad_string: گزینه‌ای اختیاری است، کاراکتری که رشته مورد نظر به سمت چپ آن متصل می‌شود. در صورتی که این گزینه مقداری نگیرد مقدار خروجی NULL می‌شود.

 

.


مثال

مثالی از خروجی تابع LPAD را مشاهده می‌کنیم:

LPAD('tech', 7);
Result: '   tech'

LPAD('tech', 2);
Result: 'te'

LPAD('tech', 8, '0');
Result: '0000tech'

LPAD('tech on the net', 15, 'z');
Result: 'tech on the net'

LPAD('tech on the net', 16, 'z');
Result: 'ztech on the net'