توضیحات

این تابع تمام کاراکترهای یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.

دستور

تابع LOWER به صورت زیر نوشته می‌شود:

LOWER( string1 )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع LOWER را مشاهده می‌کنیم:

LOWER('Tech on the Net');
Result: 'tech on the net'

LOWER('GEORGE BURNS 123   ');
Result: 'george burns 123   '