توضیحات

دستور Lock table به منظور lock کردن جدول به کار می‌رود.

دستور

دستور lock Table به صورت زیر نوشته می‌شود:

lock_mode
LOCK TABLE tables IN lock_mode MODE [ WAIT [, integer] | NOWAIT ];

 

شکل دستور Lock table

 

.


مثال

مثالی از lock table را مشاهده می‌کنیم:

LOCK TABLE suppliers IN SHARE MODE NOWAIT;