توضیحات

این تابع آخرین روز ماه را بر اساس تاریخ داده شده بر می‌گرداند.

دستور

تابع LOCALTIMESTAMP به صورت زیر نوشته می‌شود:

<pre>LOCALTIMESTAMP

.
 


مثال

مثالی از خروجی تابع LOCALTIMESTAMP را مشاهده می‌کنیم:

select LOCALTIMESTAMP
from dual;
10-Sep-05 10.58.24 PM