توضیحات

جداولی هستند که تنها تا انتها آن Session حضور دارند.

دستور

دستور زیر یک جدول local temporary ایجاد می‌کند.

DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE table_name
( column1 datatype [ NULL | NOT NULL ],
  column2 datatype [ NULL | NOT NULL ],
  ...
  column_n datatype [ NULL | NOT NULL ]);

.


مثال

در زیر مثالی از دستور ایجاد local temporary table را مشاهده می‌کنیم:

DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE suppliers_temp
( supplier_id number(10) NOT NULL,
  supplier_name varchar2(50) NOT NULL,
  contact_name varchar2(50)
);