توضیحات

این تابع در قسمت where دستور استفاده می‌شود و یک ارزیابی انجام می‌دهد در صورتی که یکی از عملگرها null باشد.

دستور

تابع LNNVL به صورت زیر نوشته می‌شود:

LNNVL( condition )

.

 


مثال

مثالی از تابع LNNVL را مشاهده می‌کنیم:
مثالی از تابع LNNVL

 

select * from products
where qty < reorder_level;

.

مثالی از تابع LNNVL-2

select * from products
where LNNVL(qty >= reorder_level);

.

مثالی از تابع LNNVL-3