توضیحات

این تابع امکان متصل کردن مقادی ستونی را به صورت سطری برای هر گروه می‌دهد.

دستور

تابع LEAD به صورت زیر نوشته می‌شود:

LISTAGG (measure_column [, 'delimiter'])
  WITHIN GROUP (order_by_clause) [OVER (query_partition_clause)]

.

measure_column: ستونی است که می‌خواهیم به هم متصل کنیم.

Delimiter: گزینه‌ای اختیاری است، جدا کننده مقادیر است.
order_by_clause: گزینه‌ای اختیاری است، مشخص کننده ترتیب مقادیر.

 


مثال

مثالی از خروجی تابع LISTAGG را مشاهده می‌کنیم:

مثالی از تابع LISTAGG

SELECT LISTAGG(product_name, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY product_name) "Product_Listing"
FROM products;

.

مثالی از تابع LISTAGG -2