توضیحات

شرط Like امکان تطبیق الگو را فراهم می‌کند.

دستور

شرط Like در pl/sql به این شکل است:

expression LIKE pattern [ ESCAPE 'escape_character' ]
پارامترهای دستور

Expressions: یک فیلد یا یک پارامتر است.
Pattern: کاراکتری است که الگوری تطبیق را دارد.

جدول نمادها

 

 


مثال

• مثال زیر کاربردی از شرط like است. به این معنی است که رشته‌ای برگردان که ابتدای آن Sm و انتهای آن th باشد و این میان هر کاراکتر تنهای دیگری می‌تواند باشد.

SELECT supplier_name
FROM suppliers
WHERE supplier_name LIKE 'Sm_th';

• در مثال زیر Ap% به این معنی است که رشته‌هایی را برگردان که ابتدای آنها Ap باشد.

SELECT last_name
FROM customers
WHERE last_name LIKE 'Ap%';

• در مثال زیر %er% به این معنی است که رشته‌هایی را برگردان که وسط آنها er وجود داشته باشد.

SELECT last_name
FROM customers
WHERE last_name LIKE '%er%';