توضیحات

این تابع کوچک‌ترین مقدار در لیست مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع LEAST به صورت زیر نوشته می‌شود:

LEAST( expr1 [, expr2, ... expr_n] )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع LEAST را مشاهده می‌کنیم:

LEAST(2, 5, 12, 3)
Result: 2

LEAST('2', '5', '12', '3')
Result: '12'

LEAST('apples', 'oranges', 'bananas')
Result: 'apples'

LEAST('apples', 'applis', 'applas')
Result: 'applas'

LEAST('apples', 'applis', 'applas', null)
Result: NULL