توضیحات

این تابع مقدار اولین سطر بر اساس هر گروه را بر می‌گرداند.

دستور

تابع  LAST_VALUE به صورت زیر نوشته می‌شود:

LAST_VALUE (expression)
 [RESPECT NULLS | IGNORE NULLS]
 OVER ([query_partition_clause] [order_by_clause [windowing_clause]])

.
RESPECT NULLS | IGNORE NULLS: گزینه‌ای اختیاری است، مشخص می کند که آیا مقادیر null در نظر گرفته شوند یا نه.

query_partition_clause: گزینه‌ای اختیاری است، برای دسته بندی نتایج به گروه‌هایی بر اساس یک یا دو ویژگی به کار می‌رود.
order_by_clause: گزینه‌ای اختیاری است، که برای مرتب کردن داده‌ها در هر گروه بر اساس ویژگی به کار می‌رود.
windowing_clause: گزینه‌ای اختیاری است.

جدول دستور LAST_VALUE

.


مثال

مثالی از خروجی تابع LAST_VALUE را مشاهده می‌کنیم:

EMPLOYEE_ID LAST_NAME FIRST_NAME SALARY DEPT_ID
----------- --------- ---------- ------ -------
    1000 Jackson  Joe     2000  10
    2000 Smith   Jane    3500  10
    3000 Ferguson  Samantha  1900  10
    4000 Reynolds  Allen    4000  20
    5000 Anderson  Paige    3250  20
    6000 Johnson  Derek    2750  20
    7000 Nelson   Sarah    5000  30
    8000 Burke   Russell   1500  30
SELECT DISTINCT LAST_VALUE(salary)
 OVER (ORDER BY salary ASC
    RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
    AS "HIGHEST"
FROM employees;

HIGHEST
-------
  5000

SELECT DISTINCT dept_id, LAST_VALUE(salary)
 OVER (PARTITION BY dept_id ORDER BY salary ASC
    RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
    AS "HIGHEST"
FROM employees
WHERE dept_id in (10,20)
ORDER BY dept_id;

DEPT_ID HIGHEST
------- -------
   10   3500
   20   4000