توضیحات

دستور join از چندین جدول اطلاعات را بازیابی می‌کند.
در اوراکل چهار نوع join وجود دارد:
• INNER JOIN
• LEFT OUTER JOIN
• RIGHT OUTER JOIN
• FULL OUTER JOIN

دستور INNER JOIN

در این دستور نتیجه تمام سطرهایی را برمی‌گرداند که بر روی شرط اعمال شده اشتراک داشته باشند.

SELECT columns
FROM table1 
INNER JOIN table2
ON table1.column = table2.column;

 

شکل دستور INNER JOIN

 

مثال

مثالی از دستور inner join‌:

SELECT suppliers.supplier_id, suppliers.supplier_name, orders.order_date
FROM suppliers 
INNER JOIN orders
ON suppliers.supplier_id = orders.supplier_id;

 

مثالی از دستور inner join-1‌
مثالی از دستور inner join-2 ‌ که اجرای دستور بالا خروجی زیر را برمی‌گرداند:

مثالی از دستور 3-inner join ‌

 

 


دستور Left Outer Join

این دستور در نتیجه تمام سطرها از جدول سمت چپ و سطرهایی از جدول سمت راست را برمی‌گرداند که در شرط صدق کنند.

SELECT columns
FROM table1
LEFT [OUTER] JOIN table2
ON table1.column = table2.column;

 

شکل دستور Left Outer Join

 

مثال

مثالی از دستور Left Outer Join‌:

SELECT suppliers.supplier_id, suppliers.supplier_name, orders.order_date
FROM suppliers
LEFT OUTER JOIN orders
ON suppliers.supplier_id = orders.supplier_id;

 

مثالی از دستور Left Outer Join‌-1

 

مثالی از دستور Left Outer Join‌-2که اجرای دستور بالا خروجی زیر را برمی‌گرداند:

مثالی از دستور Left Outer Join‌-3

 

 


دستور Right Outer Join

این دستور در نتیجه تمام سطرها از جدول سمت راست و سطرهایی از جدول سمت چپ را برمی‌گرداند که در شرط صدق کنند.

SELECT columns
FROM table1
RIGHT [OUTER] JOIN table2
ON table1.column = table2.column;

شکل دستور Right Outer Join

 

مثال

مثالی از دستور Right Outer Join:

SELECT orders.order_id, orders.order_date, suppliers.supplier_name
FROM suppliers
RIGHT OUTER JOIN orders
ON suppliers.supplier_id = orders.supplier_id;

 

مثالی از دستور Right Outer Join-1
مثالی از دستور Right Outer Join-2که اجرای دستور بالا خروجی زیر را برمی‌گرداند:

مثالی از دستور Right Outer Join-3

 

 


دستور Full Outer Join

این دستور در نتیجه تمام سطرها از جدول سمت راست و تمام سطرها از جدول سمت چپ را برمی‌گرداند.

SELECT columns
FROM table1
FULL [OUTER] JOIN table2
ON table1.column = table2.column;

شکل دستور Full Outer Join

 

مثال

مثالی از دستور Right Outer Join:

SELECT suppliers.supplier_id, suppliers.supplier_name, orders.order_date
FROM suppliers
FULL OUTER JOIN orders
ON suppliers.supplier_id = orders.supplier_id;

که اجرای دستور بالا خروجی زیر را برمی‌گرداند:

مثالی از دستور Right Outer Join-1

مثالی از دستور Right Outer Join-2که اجرای دستور بالا خروجی زیر را برمی‌گرداند:

مثالی از دستور Right Outer Join-3