توضیحات

شرط Is NULL برای تست Null بودن یک مقدار به کار می‌رود.

دستور

شرط Is Null در pl/sql به این شکل است:

expression IS NULL 
پارامترهای دستور

Expressions: مقداری که تست می‌شود آیا Null هست یا نه.

 

 


مثال

• مثالی از کاربرد شرط Is Null

SELECT *
FROM suppliers
WHERE supplier_name IS NULL;

• شرط Is Null می‌تواند با شرط NOT همراه شود و برای تست کردن Null نبودن یک مقدار است.

SELECT *
FROM customers
WHERE customer_name IS NOT NULL;