توضیحات

دستور Insert برای اضافه کردن یک رکورد یا مجموعه‌ای از رکوردها به یک جدول است.

دستور

دستور Insert در pl/sql به این شکل است:

INSERT INTO table
(column1, column2, ... column_n )
VALUES
(expression1, expression2, ... expression_n );
پارامترهای دستور

column1, column2, … column_n: ستون‌هایی از جدول که می‌خواهیم به آن‌ها مقدار اضافه کنیم.
expression1, expression2, … expression_n: مقادیری که می‌خواهیم به ستون‌های جدول اضافه کنیم.
source_table: جدولی که قرار است مقادیر در آن ریخته شوند.
WHERE conditionsL: شرط اختیاری است. شرطی است که باید رکوردها موقع بازیابی آن را رعایت کنند.

 

 


مثال

• مثالی ازدستور insert که مقادیری را به جدول supplier اضافه می‌کند:

INSERT INTO suppliers
(supplier_id, supplier_name)
VALUES
(5000, 'Apple');

• مثالی از دستور insert که مقادیر را از دستور دیگر می‌خواند و به جدول اضافه می‌کند:

INSERT INTO suppliers
(supplier_id, supplier_name)
SELECT account_no, name
FROM customers
WHERE customer_id > 5000;