توضیحات

دستور Insert All برای اضافه کردن چند رکورد به صورت هم‌زمان است.

دستور

دستور Insert در pl/sql به این شکل است:

INSERT ALL
INTO mytable (column1, column2, column_n) VALUES (expr1, expr2, expr_n)
INTO mytable (column1, column2, column_n) VALUES (expr1, expr2, expr_n)
INTO mytable (column1, column2, column_n) VALUES (expr1, expr2, expr_n)
SELECT * FROM dual;
پارامترهای دستور

column1, column2, … column_n: ستون‌هایی از جدول که می‌خواهیم به آن‌ها مقدار اضافه کنیم.
expression1, expression2, … expression_n: مقادیری که می‌خواهیم به ستون‌های جدول اضافه کنیم.
mytable: جدولی که قرار است مقادیر در آن ریخته شوند.

 

 


مثال

مثالی ازدستور insert All که مقادیری را به جدول supplier اضافه می‌کند:

INSERT ALL
INTO suppliers (supplier_id, supplier_name) VALUES (1000, 'IBM')
INTO suppliers (supplier_id, supplier_name) VALUES (2000, 'Microsoft')
INTO suppliers (supplier_id, supplier_name) VALUES (3000, 'Google')
SELECT * FROM dual;