توضیحات

این تابع تمام حروف اول تمام کلمه‌ها را UPERCASE و باقی حروف را LOWERCASE می‌کند.

دستور

تابع INITCAP به صورت زیر نوشته می‌شود:

<br data-mce-bogus="1">

<pre>INITCAP( string1 )

string1: رشته‌ای که می‌خواهیم تبدیل کنیم.

 

 


مثال

مثالی از خروجی تابع INITCAP را مشاهده می‌کنیم:

INITCAP('tech on the net');
Result: 'Tech On The Net'

INITCAP('GEORGE BURNS');
Result: 'George Burns'