توضیحات

این تابع لگاریتم طبیعی عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع IN به صورت زیر نوشته می‌شود:

LN( number )

.

 


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع IN را مشاهده می‌کنیم:

LN(20)
Result: 2.99573227355399

LN(25)
Result: 3.2188758248682

LN(100)
Result: 4.60517018598809

LN(100.5)
Result: 4.61015772749913