توضیحات

این تابع یک عدد هگزادسیمال را به مقدار خام آن تبدیل می‌کند.

دستور

تابع HEXTOROW به صورت زیر نوشته می‌شود:

HEXTORAW( char )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع HEXTOROW را مشاهده می‌کنیم:

HEXTORAW('45D')
Result: '045D'  (as a raw value)

HEXTORAW('7E')
Result: '7E'    (as a raw value)