توضیحات

این تابع بزرگ‌ترین مقدار در لیست مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع GREATEST به صورت زیر نوشته می‌شود:

GREATEST( expr1 [, expr2, ... expr_n] )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع GREATEST را مشاهده می‌کنیم:

GREATEST(2, 5, 12, 3)
Result: 12

GREATEST('2', '5', '12', '3')
Result: '5'

GREATEST('apples', 'oranges', 'bananas')
Result: 'oranges'

GREATEST('apples', 'applis', 'applas')
Result: 'applis'