توضیحات

این تابع یک مقدار TIMESTAMP را به TIMESTAMP و TIMEZONE تبدیل می‌کند.

دستور

تابع FROMTZ به صورت زیر نوشته می‌شود:

FROM_TZ( timestamp_value, time_zone_value )

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع FROMTZ را مشاهده می‌کنیم:

select FROM_TZ(TIMESTAMP '2005-09-11 01:50:42', '5:00')
from dual;

خروجی زیر حاصل می‌شود:

11-Sep-05 01.50.42.000000 AM +05:00
select FROM_TZ(TIMESTAMP '2005-09-11 01:50:42', '-7:00')
from dual;
11-Sep-05 01.50.42.000000 AM -07:00