توضیحات

این دستور برای لیست کردن نام جداول استفاده می‌شود. در دستور sql حداقل باید از یک جدول استفاده شود در غیر این صورت از dual استفاده می‌شود.

دستور

دستور From در pl/sql به این شکل است:

FROM table1
[ { INNER JOIN
  | LEFT [OUTER] JOIN
  | RIGHT [OUTER] JOIN
  | FULL [OUTER] JOIN } table2
ON table1.column1 = table2.column1 ]
پارامترهای دستور

table1 and table2: برای جوین میان دو جدول استفاده می‌شود. که بر روی ستون‌های column1 و column2 اشتراک دارند.

 

 


مثال

• مثال با یک جدول:

SELECT *
FROM homes
WHERE bathrooms >= 2
ORDER BY home_type ASC;

• مثال با دو جدول:

SELECT homes.home_id, customers.last_name, customers.first_name
FROM customers
INNER JOIN homes
ON customers.customer_id = homes.customer_id
ORDER BY home_id;