توضیحات

در اوراکل For Loop این امکان را می‌دهد که قطعه کدی به تعداد مشخص تکرار شود.

دستور

دستور برای For Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:

FOR loop_counter IN [REVERSE] lowest_number..highest_number
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;

loop_counter: شمارنده حلقه.
REVERSE: گزینه اختیاری است. در صورت گذاشتن به این معناست که شمارنده حلقه به صورت برعکس بشمارد.
lowest_number: مقدار شروع کننده حلقه.
highest_number: مقدار خاتمه دهنده حلقه.
statements: دستوری است که در صورت اجرای حلقه در هر بار اجرا می‌شود.

 

 


مثال

مثال‌هایی از اجرای حلقه:

FOR Lcntr IN 1..20
LOOP
   LCalc := Lcntr * 31;
END LOOP;
FOR Lcntr IN REVERSE 1..15
LOOP
   LCalc := Lcntr * 31;
END LOOP;