توضیحات

این تابع کوچک‌ترین مقدار صحیح قبل از مقدار مورد نظر را بر می‌گرداند.

دستور

تابع FLOOR به صورت زیر نوشته می‌شود:

FLOOR( number )

.

.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع FLOOR را مشاهده می‌کنیم:

FLOOR(5.9)
Result: 5

FLOOR(34.29)
Result: 34

FLOOR(-5.9)
Result: -6