توضیحات

قدم بعدی برای استفاده از cursor، fetch کردن آن است.

دستور

دستور برای Fetch کردن cursor:

FETCH cursor_name INTO variable_list;

variable_list: لیست متغیرهایی که می‌خواهید مقادیر cursor را در آن ذخیره کنید.

 

.


مثال

مثال‌هایی از تعریف cursor با پارامتر و بدون پارامتر:

CURSOR c1
IS
   SELECT course_number
   FROM courses_tbl
   WHERE course_name = name_in;

FETCH c1 into cnumber;