توضیحات

این تابع مقداری را از درون تاریخ بر می‌گرداند.

دستور

تابع EXTRACT به صورت زیر نوشته می‌شود:

EXTRACT (
{ YEAR | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE | SECOND }
| { TIMEZONE_HOUR | TIMEZONE_MINUTE }
| { TIMEZONE_REGION | TIMEZONE_ABBR }
FROM { date_value | interval_value } )

 


مثال

مثالی از خروجی تابع EXTRACT را مشاهده می‌کنیم:

EXTRACT(YEAR FROM DATE '2003-08-22')
Result: 2003

EXTRACT(MONTH FROM DATE '2003-08-22')
Result: 8

EXTRACT(DAY FROM DATE '2003-08-22')
Result: 22