توضیحات

در اوراکل دستور exit اصولا برای خاتمه دادن به یک حلقه به کار می‌رود.

دستور

دستور برای While Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:

WHILE condition
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;

boolean_condition: گزینه‌ای اختیاری است برای پایان دادن به حلقه.

 


مثال

مثالی از کاربرد Exit را مشاهده می‌کنیم:

LOOP
   monthly_value := daily_value * 31;
   EXIT WHEN monthly_value > 4000;
END LOOP;