مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
در اوراکل دستور exit اصولا برای خاتمه دادن به یک حلقه به کار می‌رود.
دستور
دستور برای While Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
WHILE condition
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;
boolean_condition: گزینه‌ای اختیاری است برای پایان دادن به حلقه.  
مثال
مثالی از کاربرد Exit را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
LOOP
   monthly_value := daily_value * 31;
   EXIT WHEN monthly_value > 4000;
END LOOP;