توضیحات

شرط Exists همراه با subquery‌ها می‌آید و به این معنی است که دستور داخلی حداقل یک رکورد را با شرایط تعیین شده باز‌گردانده است.

دستور

شرط Exists در pl/sql به این شکل است:

WHERE EXISTS ( subquery );
پارامترهای دستور

Subquery: یک دستور select است که اگر با شرایط موجود حداقل یک رکورد بازگرداند به دستور Exists ، true می‌شود در غیر این صورت False می‌شود.

 

 


مثال

• مثالی از کاربرد Exists:

ELECT *
FROM customers
WHERE EXISTS (SELECT *
FROM order_details
WHERE customers.customer_id = order_details.customer_id);

• می‌تواند از ترکیب شرط‌های Exists و Not نیز مانند مثال زیر استفاده کرد:

SELECT *
FROM customers
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
FROM order_details
WHERE customers.customer_id = order_details.customer_id);